Tilsam Community Trademark

Oznaczenie:

Tilsam_logo_OK-1

oraz

stanowią unijne znaki towarowe zarejestrowane przez Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej odpowiednio pod numerami 018564489 oraz 018564494. Właścicielami znaków jest Little Tuscany sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

Powyższe oznacza, że właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia

  • identycznego z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;
  • identycznego  z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd;

W szczególności właściciel znaku towarowego może zakazać : umieszczania oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach; oferowania towarów; wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem, lub oferowania lub świadczenia usług pod tym oznaczeniem; przywozu lub wywozu towarów pod takim oznaczeniem, używania oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw, używania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Ochrona udzielona na unijny znak towarowy obejmuje teren Unii Europejskiej.

Select currency